mullsjö logotyp

Avgifter och regler förskoleverksamhet

Mullsjö kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften per månad beräknas som en procentuell andel av hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Barn nr 1 2 3
Vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 3% 2% 1%
Vistelsetid upp till 15 timmar/vecka 2% 1% 0,8%

Månadsavgiften

 • Är inkomstrelaterad och bestäms utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.
 • Betalas 12 månader per år.
 • Debiteras innevarande månad.
 • Uttages även om barnet är frånvarande.

 

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsuttaget grundas på hushållets/familjens bruttoinkomster bestående av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

Senast uppdaterad: 2015-08-06 Ansvarig: Annika Tompa