mullsjö logotyp

Regler och styrande dokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Men kommunerna har givetvis även utrymme att utforma egna styrdokument för hur de många olika verksamheterna ska bedrivas, anpassade efter sina lokala förhållanden.  

Kommunala policyer, planer och program

Dessa sidor erbjuder en sammanställning med sammanfattningar av de mest övergripande styrdokument som finns i Mullsjö kommun. Ordet styrdokument innebär här rutiner, riktlinjer, regler, reglementen, strategier, policyer och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla oss i olika frågor.

Dessa styrdokument har dock ingen rättslig status i egentlig mening. De står alltså inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av Mullsjö kommuns politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Styrdokumenten finns samlade utifrån ämnesområden som till exempel Utbildning och barnomsorg, Trygghet och säkerhet och många fler. Länkar till dessa samlingar hittar du i menyn.

Styrdokumenten samlade i utifrån typ av dokument som till exempel avgifter, policyer, reglementen och så vidare enligt nedan:

Avgifter och taxor inom Mullsjö kommun

Samlingssida för taxor och avgifter inom Mullsjö kommun. 

Handlingsplaner och riktlinjer

Mullsjö kommun har policys, handlingsplaner, riktlinjer och stöd för våra verksamheter. Gällande handlingsplaner och riktlinjer finns tillgängliga här. 

Ordningsregler och föreskrifter 

Mullsjö kommun har föreskrifter som gäller flera områden, det vill säga regler som är bindande för var och en i kommunen. Gällande kommunala föreskrifter finns tillgängliga här.  

Policyer

Mullsjö kommun har policyer, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som stöd för våra verksamheter. Gällande policyer finns tillgängliga här. 

Regler och reglementen

Mullsjö kommuns regler och reglementen finns tillgängliga här. 

Rutiner

Mullsjö kommun har policyer, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som stöd för våra verksamheter. Gällande rutiner finns tillgängliga här. 


Senast uppdaterad: 2018-04-16 Ansvarig: Administrativa enheten