mullsjö logotyp

Kartor och geografisk information

Kartor och geografisk inofmraion

Från och med den 1 februari 2017 har Mullsjö kommun ett nytt höjdsystem, RH 2000. Bytet kommer att påverka alla användare av höjddata med verksamhet inom Mullsjö kommun. För dig som är tekniker eller ingenjör kan det bli stora skillnader, men medborgaren kommer inte att märka någon skillnad.

Höjdsystem RH 2000

RH 2000 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem.
Mätningarna för RH 2000 påbörjades 1979, och avslutades 2003 av Lantmäteriverket. Höjdsystemet togs i bruk 2005. Mullsjö kommun har arbetat med två höjdsystem RH 00 och RH 70. I vissa delar av kommunen har också höjdnätet en ojämn kvalitet.

Mätenheten Stadsbyggnadskontoret Jönköping har tagit fram underlag för beräkning av nytt höjdssystem. Lantmäteriverket har därefter analyserat och beräknat höjdnätet vilket gör att RH 2000 kan införas som officiellt höjdsyste i Mullsjö kommun.

Därför byter Mullsjö kommun höjdsystem

Orsakerna till bytet är flera:
• Kommunen går från två till ett kommuntäckande höjdsystem vilket minskar risken för att höjder från de olika systemen blandas ihop.

• Decennier av landhöjning samt geologiska förskjutningar har även märkbart påverkat höjdfixpunkterna trots korrigeringar.

• Idag finns bra tekniska möjligheter att enklare utföra ett byte av höjdsystem. Mullsjö kommuns höjduppgifter och kartor är idag huvudsakligen digitala.

• Introduktion av ny mätteknik GPS, har kommit att ställa högre krav på den geometriska kvaliteten.

• Många kommuner, statliga myndigheter och institutioner har börjat lämna äldre höjdsystem för att övergå till RH 2000, detta leder till att utbyte av information förenklas.

Sammanfattningsvis är det därför en viktig kvalitetshöjande åtgärd att för Mullsjö kommun att övergå till det nya höjdsystemet RH 2000

Pil upp

Konsekvenser av bytet

Bytet kommer främst att beröra dem som redan använder producerade digitala databaser och analoga kartor med höjduppgifter. I dessa fall bör man vara extra uppmärksam på vilket höjdsystem som används.

Höjdfixar

Nya höjder i RH 2000 för Mullsjö kommuns höjdfixar och övriga stompunkter tillhandahålls av Anders Kronmarker (se kontaktuppgifter i rutan kontakt).

Omräkning av höjder

Eftersom Mullsjö kommun arbetat i två höjdssystem RH 00 och RH 70 kommer omräkningen till RH 2000 ske genom ”skiftesmodellen” d.v.s. att ett beräknad tal adderas till den äldre höjden inom ett visst geografiskt område.

Mullsjö tätort + 0,294 m (från RH 00 till RH 2000)

Sandhem tätort + 0,153 m (från RH 70 till RH 2000

Höjdkurvor i kartdatabasen

Alla höjdkurvor i kartdatabasen är genererade från Lantmäteriets (LM) höjddatabas NNH (Ny Nationell Höjddatabas) RH 2000 och redigerade av Kartavdelningen SBK Jönköping. Höjdgraden är framtagen genom laserscanning av LM.


Senast uppdaterad: 2019-04-24 Ansvarig: Esbjörn Petersson