mullsjö logotyp

Lokala krisgruppen

Lokala krisgruppen, POSOM

Sjukvårdens planering för allvarliga händelser och krisstöd regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Kommunens planering utgår från Socialtjänstlagen och Lagen om extraordinära händelser.

2008 gav Socialstyrelsen ut ett underlag med artikelnummer 2008-123-16, från experter som är avsett att ge underlag för planering av krisstöd till drabbade vid allvarlig händelse. Denna plan utgår från det nuvarande samarbetet samt ovan nämnda underlag.

Krisstöd inom sjukvården och kommunen

På Länssjukhuset Ryhov finns en s.k. PKL-grupp. PKL-grupper kan finnas på såväl regional som lokal nivå och är beteckningen på en grupp som är avsedd att leda och samordna hälso- och sjukvårdens psykologiska, sociala och psykiatriska stödinsatser till drabbade, närstående och personal vid en allvarlig händelse.

I Mullsjö kommun finns en krisstödsgrupp, benämnd POSOM-grupp. POSOM står för Psykiskt och socialt omhändertagande. Huvuduppgiften för denna är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med de övriga organisationer som berörs av händelsen.

Målsättning

Kommunens målsättning med POSOM gruppen är att:
• Förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda och organisera krisstöd i akuta situationer
• Proaktivt följa händelser som kan beröra människor i Mullsjö kommun
• Medverka vid planering och utbildning i samhället för att bygga upp nätverk
• Rutinmässigt bedöma behov av krisstöd vid dödsfall och om behov finns meddela berörda samverkande

POSOM ledningsgrupp

Socialchef, IFO-chef, barn- och utbildningschef och kommundirektör utgör ledningsgrupp för POSOM i Mullsjö kommun med kommundirektör som sammankallande. Ledningsgruppen utser personer och funktioner som på respektive förvaltnings uppdrag svarar för de operativa insatserna.Kommundirektör ansvarar för den operativa ledningen av POSOM arbetet om inget annat överenskommits.

Samverkan

I Mullsjö kommun sker samverkan vid krisstödssamordning mellan sjukvården genom dess PKL-ansvarig och primärvården lokalt, polisen i Jönköpings län och Mullsjö kommun genom berörda förvaltningar såsom socialtjänsten, räddningstjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen med flera. I arbetet finns en nära samverkan med kyrkorna och sjukhuskyrkan.

Formen för samverkan är nätverk vilka även omfattar psykiatriska akutmottagningen, akutmottagningen, vårdcentraler, ambulanssjukvården, större arbetsgivare, företagshälsovård, kyrkor och samfund med flera.

Ledning av POSOM arbete

Kärnan i samverkan utgörs av ett nära samarbete mellan Mullsjö kommuns säkerhetsgrupp, socialtjänst, PKL-ansvarig på Ryhov samt polisen i Jönköpings län. Det operativa POSOM arbetet leds av kommunens säkerhetsgrupp i samverkan med berörda verksamheter och organisationer samt samverkar med polis och sjukvård.

Denna kärngrupp har en nära samverkan och kontaktar varandra regelbundet när situationer uppstår som kräver en bedömning. Vid en sådan bedömning är följande frågeställningar centrala:

• Vilka drabbade sammanhang finns? Grupper av människor, familjer, arbetsplatser 
• Direkt berörda av händelsen
• Indirekt drabbade, vittnen 
• Riskfaktorer
• Hur ser nätverken ut runt de drabbade, vilken förmåga har dessa?
• Vilka behov finns och vilken organisation är bäst skickad att tillgodose dessa?

Ledning av krisstöd och samordning av detsamma beror av vilken typ av händelse som inträffar. Krisstöd är enligt socialstyrelsens underlag Krisstöd vid allvarlig händelse art nr 2008-123-16 en uppgift för sjukvården. Dock finns ofta ett behov av stöd och hjälp utan att det föreligger ett vårdbehov.


Senast uppdaterad: 2018-05-23 Ansvarig: Lennie Johansson