mullsjö logotyp

Allmänna utskottet

Kommunstyrelsens allmänna utskott har fem ledamöter samt fem ersättare. 

Allmänna utskottet har bland annat till uppgift att hantera och bereda följande huvudgrupper av ärenden:

  • kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning,

  • samhällsutveckling och tillväxtfrågor,

  • översiktsplanering,

  • ekonomi- och IT-strategiska frågor,

  • näringslivsfrågor.


Utskottet har också ansvar för de ärenden som inte faller på något annat utskott eller någon nämnd. Allmänna utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som initierats eller handlagts av annan nämnd eller utskott.

Allmänna utskottet är också budgetberedning för kommunen. Då är utskottet utökat med en ordinarie ledamot och en ersättare vardera för de partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte har ordinarie plats utskottet. Budgetberedningen ansvarar att till kommunstyrelsen bereda ekonomiskt övergripande ärenden såsom års- och flerårsbudget, samt årsbokslut och delårsbokslut.

Ledamöter och ersättare i allmänna utskottet finns under länk Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2018-02-15 Ansvarig: Lena Arnoldsson