mullsjö logotyp

Bolag och stiftelser

Bolagets syfte är att med iaktagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen, genom att i första hand tillhandahålla kommuninvånarna goda bostäder, samt lokaler för att tillgodose behovet av dagligvaror och tjänster av motsvarande slag för de boende.

Mullsjö kommun har lagt delar av sin verksamhet på bolag. Dessa är:

Mullsjö Bostäder AB 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat Mullsjö kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv.

Genom att äga bostadsföretag kan kommunen medvetet och aktivt agera på fastighets- och bostadsmarknaden i syfte att stärka kommunens utveckling. Denna möjlighet är det grundläggande motivet för kommunen att äga Mullsjö Bostäder AB.

Mullsjö Bostäder AB är därför en viktig del i Mullsjö kommuns utveckling för medborgare och för näringsliv genom förvaltning, anskaffning och utveckling av attraktiva bostäder och bostadsmiljöer.

Mullsjö Miljö och Energi AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mullsjö kommun i egna, delägda eller förhyrda anläggningar:
• producera och sälja värme, ånga och el
• bedriva allmän va-anläggning
• samt att i övrigt tillhandahålla tjänster anknutna till dessa verksamheter samt på uppdrag.

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Mullsjö kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén