mullsjö logotyp

Kommunens organisation

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. På den förvaltande nivån arbetar tjänstemän med att förverkliga de politiska besluten.

Olika typer av styrdokument anger målen för det kommunala arbetet och den framtida utvecklingen inom olika områden.

Kommunfullmäktige

All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen. Denna lag fastslår att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan därför liknas vid riksdagen. Fullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år och väljer i sin tur ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder. I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer.  Kommunfullmäktige beslutar om sin egen arbetsordning och bestämmer även kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.

Mullsjö kommun styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen men till skillnad från regeringen är ingår personer både majoritet och i opposition. Under kommunstyrelsen finns två utskott.

Ordförande i kommunstyrelsen och också kommunalråd är Linda Danielsson (S). Mullsjö kommun har även ett oppositionsråd, Henrik Jansson (M).

Nämnder 

Mullsjö kommun har sedan 1 januari 2019 en ny politisk organisation med sju nämnder vid sidan av kommunstyrelsen; barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden (gemensam med Habo kommun), socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt valnämnden. Dessa nämnder ansvarar, delvis utifrån speciallagstiftning, för sina respektive ämnesområden och rapporterar till kommunfullmäktige.

Kommunförvaltningen 

Kommunen har en övergripande kommunförvaltning som på politikernas uppdrag förbereder de beslut som fattas i nämnder och kommunfullmäktige. Det är även kommunförvaltningen som genomför besluten. Förvaltningen bedriver alltså praktiskt och yrkesmässigt den verksamhet som är ålagd kommunen. 

Bolag

Mullsjö kommun har två externa bolag som bedriver verksamhet. Dessa är Mullsjö Bostäder AB och Mullsjö Miljö och Energi AB.


Senast uppdaterad: 2019-01-21 Ansvarig: Karin Talén