mullsjö logotyp

Inkomna medborgarförslag

Här kan du se alla inkomna medborgarförslag från och med 2017. De publiceras här nedan så snart som möjligt efter att de kommit in.

Inkomna medborgarförslag behandlas på kommunfullmäktiges sammanträden och beslut publiceras här cirka en vecka efter sammanträdet i samband med att kommunfullmäktiges protokoll justeras.


När medborgarförslaget har behandlats av kommunfullmäktige lämnas det vidare till det mest lämpade utskottet, nämnden eller kommunstyrelsen för utredning. Utredningstiden beror på förslagets omfattning.

Efter utredning från utskott, nämnd eller kommunstyrelse fattas beslut i kommunfullmäktige och beslutet publiceras cirka en vecka efter sammanträdet.

I normalfallet kan det politiska beslutet se ut på något av följande tre sätt:

  • Förslaget ska genomföras

  • Förslaget är besvarat. Betyder att kommunen just nu håller på att se över saken, alternativt att det sedan tidigare är infört i verksamheten, eller samordnar det med något annat liknande ärende.

  • Förslaget avslås. Betyder att kommunen inte kommer att genomföra förslaget.

Diarienummer   Registrerat  Förslag 

Förslagslämnare 

 Nämnd 

 Beslut 

2017/1135 2017-05-23

Medborgarförslag om utökade öppettider och resurser för fritidsgården, alla veckans dagar

Jenny Hultgren

Allmänna utskottet

 

2017/1175 2017-07-04

Medborgarförslag angående uppförande av ett nytt 55+ boende

Gunda Gillek

Socialnämnd

Kommunstyrelsen

 

2017/1265 2017-10-16

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet med övergångsställen och trottoarer

Frida Abrahamsson

 

 

2017/1266 2017-10-18

Medborgarförslag - Anläggande av större lekplats (temalekpark)

Frida Abrahamsson

 

 

  2017-11-09

Medborgarförslag om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde

Johan Kyrkeryd

   
           
           
2017-11-13 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Margareta Levin