mullsjö logotyp

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten är det vatten som via regn eller snö kommer ned på gator och tak samt det vatten som kommer från husens dräneringssytem. Vattnet leds bort i särskilda ledningar.   

Dagvattnet innehåller föroreningar

När det regnar eller snöar tar nederbörden med sig föroreningar från luften. När vattnet sedan rinner längs vägar och tak ökar innehållet av föroreningar.

Föroreningarna i dagvattnet kommer dels från tydliga källor som till exempel industrier, dels från mer diffusa källor som luftföroreningar, trafik och byggnadsmaterial. De diffusa utsläppen är svårare att identifiera och kontrollera än de så kallade direkta punktutsläpp som till exempel en industri kan ge upphov till.

Trafiken är den största källan till föroreningar i dagvattnet. Föroreningarna kommer bland annat från bilavgaser, drivmedel. smörjmedel, rost från fordon, halkbekämpning samt slitage av däck och vägar.

Tvätta bilen

Tvätta inte bilen på gatan så att tvättvattnet hamnar i dagvattnet. Bästa stället att tvätta bilen på är vid en så kallad ”gör det självanläggning” eller i en automatisk biltvätt, som har reningsutrustning där oljor och metallhaltigt slam skiljs från vattnet. Läs mer på vår sida om biltvätt. Fler tips för biltvätt finns även i foldern "Du kan minska påverkan på miljön vid biltvätt".


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson