mullsjö logotyp

Tömning av enskilda avlopp

Om din fastighet ligger långt från kommunala avloppsledningar måste avloppsfrågan lösas på annat sätt.

Avloppsvatten kan innehålla skadliga kemikalier och smittämnen som bakterier och virus. Att inrätta avlopp räknas därför som en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.

June Avfall ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand.

Dispenser

Enligt renhållningsordningen kan en fastighetsägare beviljas dispens när det gäller latrintömning eller slamtömning. En förutsättning för att få detta är att du kan ta hand det på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön samt att förhållandena på ett markant sätt avviker från vad som är allmänt förekommande.

Ansökan lämnas till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift på 964 kr enligt 2018 års taxa fastställd av kommunfullmäktige. Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrintömning eller slamtömning anmäler du det hos tekniska kontoret.

 

2018-02-13 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik