mullsjö logotyp

Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus på landet. Då kan det vara bra att kontrollera i vilket skick avloppsanläggningen eller vattenbrunnen är.

Vid försäljning av en fastighet ingår det i köparens undersökningsplikt att kontrollera att avloppsanläggning och vattenbrunn är i bra skick. Detta är särskilt viktigt om fastigheten ligger på landet och inte är ansluten till det kommunala avlopps- eller dricksvatten-näten. Säljaren har också en informationsplikt gentemot köparen. Om en avloppsanläggning måste anläggas på nytt eller byggas om ska en ansökan om det skickas in till miljönämnden. Läs mer i menyn om ansökan om enskilt avlopp. Läs mer om dricksvatten under rubriken Livsmedel och dricksvatten.

En bra avloppsanläggning
En avloppsanläggning med ansluten vattentoalett ska ha både slamavskiljare och efterföljande rening. De vanligaste formerna av efterföljande rening är markbädd eller infiltration.

Det är inte tillåtet att endast ha slamavskiljare med direktutsläpp av avloppsvattnet i dike, åkerdränering eller liknande. Stenkistor eller sjunkbrunnar renar inte avloppsvattnet tillräckligt utan förorenar grundvattnet och kan leda till ohälsosamt dricksvatten.

Kraven på avloppsanläggningar har skärpts under åren så även om en anläggning tidigare varit godkänd kan den behövas kompletteras eller bytas ut. Ingen anläggning varar för evigt och det skiftar mycket hur länge en anläggning kan hålla. En bra infiltration eller markbädd kan ha en livslängd på 15-25 år.


Kontroll av avloppsanläggning
Vid försäljning av en fastighet med enskild avloppsanläggning ska anläggningen kontrolleras.

Pil uppSlamavskiljare
En trekammarbrunn med ansluten vattentoalett kontrolleras genom att se hur mycket slam det finns i den tredje kammaren. Är det mycket slam där är det ett tecken på överbelastning eller att slamavskiljaren inte fungerar som den ska. Utloppet från slamavskiljaren ska vara försedd med T-rör och vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsrörets underkant. Gammalt intorkat slam på kammarväggarna tyder på att infiltrationen inte fungerar.

Är slamavskiljaren av annan typ än en trekammarbrunn kan det vara svårt att kontrollera om den är i bra skick. Finns det en bruksanvisning till anläggningen kan den även beskriva hur den ska kontrolleras.

Fördelningsbrunn
Finns det en fördelningsbrunn mellan slamavskiljaren och den efterföljande reningen ska vattennivån ligga i underkant på spridarrören. Utloppen ska vara justerade så att lika mycket vatten fördelas i varje spridarrör. Det ska inte finnas något slam i fördelningsbrunnen.

Luftningsrör
På markbäddar eller infiltrationer ska det finnas luftningsrör som inte får innehålla vatten. Stick ner en pinne i röret och se om den blir våt.

Utloppsbrunn/-rör
Vattnet som kommer ut från en markbädd via en utloppsbrunn eller -rör ska vara klart, ofärgat och luktfritt.

Andra typer av avloppsanläggningar
Minireningsverk, som kräver regelbunden skötsel, har blivit vanligare i Sverige. Det är viktigt att det vid byte av fastighetsägare finns drifts- och funktionsinstruktioner över anläggningen som den nya ägaren kan överta. I dessa ska det också framgå hur man kontrollerar om anläggningen är i bra skick.

2016-05-11 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik