mullsjö logotyp

Enskilda avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha ett eget avlopp, så kallat enskilt avlopp. Enskilda avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från Miljönämnden.

Allt avloppsvatten måste tas om hand och renas för att inte påverka människor och miljö negativt. Utsläpp ger övergödning och syrebrist i våra vattendrag, och risk för smittspridning.

Enskilda avloppsanläggningar består i huvudsak av två delar. Den första, till exempel en tre-kammar-brunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna. Den andra delen är en behandlingsdel till exempel en infiltration eller markbädd (konstgjord infiltration), som har till uppgift att ”rena” avloppsvattnet innan det når grundvattnet i marken eller ytvattnet i sjöar och vattendrag. Ett skyddsavstånd på minst 1 meter till högsta grundvattennivå eller berg under infiltrationen krävs.

För att minska risken för förorening av vattendrag eller vattentäkt är det viktigt att skyddsavstånden följs. Det är markbeskaffenheten som är avgörande för hur stort skyddsavståndet blir. Vattenskyddsområdena finns angivna i de Lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner.

Avstånd att ta hänsyn till:

 • Minst 50 meters avstånd till omgivande vattentäkter (större om avloppet ligger högre än vattentäkten). 
 • Minst 30 meters avstånd till vattendrag, dock är markbeskaffenheten avgörande för avståndet. 
 • Minst 5 meters avstånd för infiltration till väg eller fastighetsgräns. 
 • Minst 10 meters avstånd för slamavskiljare till bostadshus och fastighetsgräns. 
 • Minst 10 meters avstånd till dike.

Anmärkning - Avstånd till slamavskiljare kräver utrymme för uppställställningsplats för slamsugningsbil med högst 20 meter.

Pil upp

Anmälan/Ansökan

För att ansluta vattentoalett via avloppsanläggning måste du söka tillstånd hos miljönämnden. När det gäller bad- disk- och tvättvatten (BDT- vatten) utan anslutning av vattentoalett, ska du göra en anmälan. Ibland kräver dock de lokala bestämmelserna även tillstånd för BDT-avlopp.

När du ansöker/anmäler om enskilt avlopp är det viktigt att du förutom ansökningsblanketten bifogar en situationsplan. Ibland krävs även en siktanalys av jordprov och markundersökning. I det fall avloppsanläggningen placeras på annan fastighet, bör skriftligt tillstånd/servitut utfärdas av ägaren till marken.

I situationsplanen ska följande framgå:

 • Fastighetsgränser
 • Bostadshus
 • Avloppsanläggningens tänkta placering
 • Egen och andras dricksvattenbrunnar inom 100 meter
 • Eventuella diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
 • Markytans ungefärliga höjd över grundvattennivån och berg (mäts i provgropar)
 • Provgroparnas läge (där jordprov uttagits)
 • Beskrivning av befintlig avloppsanläggning (vid ansökan/anmälan om ändring)
 • Avledning av regn- och dräneringsvatten
 • Marklutning anges med pilar och i grader efter avvägning

 

Observera att regn- och dräneringsvatten inte får anslutas till fastighetens avloppsanläggning. En kontrollplan ska fyllas i av entreprenören på särskild blankett och sändas in till miljöförvaltningen efter färdigställandet av anläggningen.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson