mullsjö logotyp

Vindkraftverk

Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Vinden är en förnyelsebar energikälla som drivs av de temperatur- och tryckskillnader som uppstår av solens energiinstrålning. Vindkraft producerar ren energi som inte ger utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle.

Vindkraftverk kan byggas utan bygglov under följande förutsättningar:

  • Vingarnas diameter är maximalt 3 meter
  • Verkets höjd är inte större än 20 meter
  • Verket är fristående och
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är större än kraftverkets höjd över marken

eller

  • verket har fått ett tillstånd enligt miljöbalken

Om ett vindkraftverk skall byggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar krävs det att detaljplan upprättas först. 
En anmälan ska dock göras för de vindkraftverk som är bygglovsbefriade och de som fått tillstånd enligt miljöbalken.

Läs mera om vindkraft på Svensk Vindkraftsförenings hemsida.

För att läsa om lagtexter gällande vindkraftverk, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

PBF 6 kap.

Bygglov för andra anläggningar än byggnader
 
1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift,
4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.
 

Pil upp


2 § Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,
2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken, eller
3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.
 
Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader.
 
Anmälan
 
5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
1. rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är
a) en komplementbyggnad, eller
b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,
2. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
3. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
5. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
6. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter, eller
7. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.  

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren