mullsjö logotyp

Villkorsbesked

Innan man söker bygglov kan man begära besked av byggnadsnämnden om vilka villkor som kan komma att ställas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Detta för att kraven i 8 kap, första och andra paragraferna, ska uppfyllas. Se lagtext nedan.

Ett sådant villkor kan till exempel vara krav på hiss för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda byggnaden.    

Ett villkorsbesked är inte bindande och går inte att överklaga.  

För att läsa om vad lagen säger gällande villkorsbesked, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

PBL 8 kap

1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

 

2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

 

 

PBL 9 kap.

19 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden i ett villkorsbesked redovisa sin bedömning i fråga om den omfattning som åtgärden kommer att bli föremål för villkor för att uppfylla kraven enligt 8 kap. 1 och 2 §§. Ett villkorsbesked är inte bindande.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren