mullsjö logotyp

Ventilation

Inomhusluften tillförs hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Utandningsluft och duschande är stora källor till fukt i inomhusluft. Ventileras denna inte bort får man kondens, först på kalla ytor som fönster, kallvattenledningar och sedan kanske till och med på väggar och möbler.

Det behövs alltså en effektiv ventilation för att kunna späda ut föroreningar och föra bort den förorenade/använda luften från byggnaden och tillföra så ren luft som möjligt. I vissa fall (pollen med mera) behövs även den inkommande uteluften renas innan den tillförs luften inomhus.

Ur husets synvinkel och med hänsyn till risken för fuktskador är valet av ventilationssystem av stor betydelse. Långvarigt hög luftfuktighet inomhus kan göra att det börjar mögla på ytor och inredning och att fönster och konstruktioner både får ytliga och inre skador av mögel och röta. Det är speciellt viktigt att ventilationen är tillräcklig i sovrum. Ventilationssystemet ska fungera så att det blir ett svagt invändigt undertryck, för att inte riskera att fukt letar sig via luften ut i väggar, fönster och upp genom vindsbjälklag och på vinden orsakar kondens och risk för mögel- och rötskador.

Kontinuerlig luftväxling

Enligt Boverkets Byggregler ska ett rum ha kontinuerlig luftväxling då det används. Uteluftsflödet sa vara lägst 0,35 liter per m² golvarea. Det står vidare olika exempel på att till exempel bostäders sovrum bör ha ett minsta tilluftsflöde på 4 liter per sekund och sovplats. När det gäller frånluftsflödet bör man i kök respektive badrum ha ett minsta flöde på 10 liter per sekund.

Det totala utbytet av luft genom en byggnad bestäms delvis av den luft som avsiktligt tillförs via tilluftsventiler. Det tillkommer dessutom vad som kallas ofrivillig ventilation genom vädring, öppning av dörrar, fönster och genomläckning i otätheter. Ofrivillig ventilation beror på hur stora otätheter det finns i byggnadsskalet samt vilka drivkrafter som påverkar huset. Storleken på dessa drivkrafter beror på skillnader i temperaturer, den fria höjden i huset samt vindbelastning. Tätare hus ger som resultat en lägre ofrivillig luftväxling. Hus med god lufttäthet måste därför alltid ha en väl genomtänkt till- och frånluftsförsörjning genom ventiler.

Pil upp

Otillräcklig ventilation kan visa sig som

  • Kondens på fönsters insida vintertid
  • Känslan av instängd "tung" luft
  • Dålig uppfångning av stekos i köket
  • Långvarigt kvarstående kondens på badrumsspeglar efter bad och dusch

Olika ventilationsprinciper

Idag talar man ofta om självdragsventilation, olika typer av mekanisk ventilation och hybrid ventilation. Mekanisk ventilation arbetar med relativt höga tryckfall, vilket kräver mekaniskt arbete i alla lägen, därav namnet. Man skiljer på F - frånluft enbart, FT - till- och frånluft, FTX - till- och frånluft med värmeåtervinning.

I ett hus med god lufttäthet och FTX-system erhålls bäst möjlighet till kontroll av luftströmmarna, flödet och den termiska komforten. Det krävs dock ett kontinuerligt underhåll med byte av filter och kontroll av flöden för att effektiviteten i systemet inte ska minska.

Källa: SP


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren