mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Underhållsplikt

Huvudregeln i bygglagstiftningen är att det är den som äger ett byggnadsverk, det vill säga en byggnad eller annan anläggning, som ansvarar för underhållet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ett byggnadsverk ska underhållas så att bland annat de tekniska egenskaperna, som bygglagstiftningen krävde när byggnadsverket uppfördes eller ändrades, i huvudsak bevaras under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Installationer och anordningar som är till för att till exempel upprätthålla hållfasthet, tillgänglighet och för hälsa och säkerhet ska hållas i stånd så att de fungerar som det var avsett från början. I ett fåtal avseenden kan det krävas att ägaren ska förbättra vissa egenskaper. Också en byggnads yttre och en tomt ska underhållas.

Underhåll är anmälanspliktigt när det gäller bebyggelse som har särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. I vissa detaljplaner finns dessutom inskrivet att underhållsåtgärder kräver bygglov. Byggnadsnämnden kan ställa ägaren till svars om han inte sköter underhållet.

Källa: Boken om lov, tillsyn och kontroll, Boverket


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh