mullsjö logotyp

Underhållsplikt

Huvudregeln i bygglagstiftningen är att det är den som äger ett byggnadsverk, det vill säga en byggnad eller annan anläggning, som ansvarar för underhållet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ett byggnadsverk ska underhållas så att bland annat de tekniska egenskaperna, som bygglagstiftningen krävde när byggnadsverket uppfördes eller ändrades, i huvudsak bevaras under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Installationer och anordningar som är till för att till exempel upprätthålla hållfasthet, tillgänglighet och för hälsa och säkerhet ska hållas i stånd så att de fungerar som det var avsett från början. I ett fåtal avseenden kan det krävas att ägaren ska förbättra vissa egenskaper. Också en byggnads yttre och en tomt ska underhållas.

Underhåll är anmälanspliktigt när det gäller bebyggelse som har särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. I vissa detaljplaner finns dessutom inskrivet att underhållsåtgärder kräver bygglov. Byggnadsnämnden kan ställa ägaren till svars om han inte sköter underhållet.

Källa: Boken om lov, tillsyn och kontroll, Boverket


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren