mullsjö logotyp

Tillsyn

I plan- och bygglagen PBL (2010:900) föreskrivs att byggnadsnämnden ska granska att regler och/eller beslut följts.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Byggnadsnämnden är som tillsynsmyndighet skyldig att ingripa om så inte är fallet. Enligt PBL är såväl byggnadsnämnderna som länsstyrelserna tillsynsmyndigheter.

Enligt plan- och byggförordningen PBF ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL/PBF.

Ansvarsområden:

  • Byggherren ansvarar för att byggnads- mark och rivningsåtgärder uppfyller regler och krav i PBL och i föreskrifter, domar och beslut som har utfärdats med stöd av PBL.
  • Fastighetsägaren ansvarar för underhåll av byggnadsverk och för att reglerna om obligatorisk ventilationskontroll och hissar följs.
  • Byggnadsnämnden anpassar kontrollen i byggskedet, utövar tillsyn och ger rådgivning till kommunens medborgare.
  • Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och följer upp och utvärderar deras tillsynsarbete.
  • Boverket ger, tillsammans med länsstyrelserna, tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och följer upp, utvärderar och rapporterar regelbundet erfarenheterna från tillsynsarbetet och arbetet med tillsynsvägledning till regeringen.

För att läsa om vad lagen säger gällande tillsyn, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Plan och byggförordningen PBF

 

8 kap.

1 § Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för tillsyn över att plan- och bygglagen (2010:900) och EU- förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats i anslutning till lagen eller en sådan EU-förordning följs, framgår av bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen och detta kapitel.2 §
Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att
1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och
2. bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.

 

 

Pil upp

 

13 § Boverket och länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning när det gäller tillsynen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och denna förordning på det sätt som närmare framgår av 14 och 15 §§. Myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen.

 

14 § Länsstyrelsen ska
1. ge tillsynsvägledning i länet genom att ge byggnadsnämnden råd och stöd i nämndens tillsynsarbete,
2. följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete, och
3. lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndens tillsynsarbete, om Boverket begär det.

 

15 § Boverket ska ge tillsynsvägledning till
1. länsstyrelsen i plan- och byggfrågor, och
2. byggnadsnämnden genom råd och stöd i dess tillsynsarbete.

 

16 § Både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras.

 

17 § Boverket ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från
1. kommunens tillsynsarbete, och
2. länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen ska lämnas till regeringen.

 

9 kap.

4 § Tillsynsmyndigheten ansvarar för indrivning av byggsanktionsavgifter.

 

 

Plan- och bygglagen PBL

 

11 kap.

 

 

5 §

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren