mullsjö logotyp

Tillgänglighet

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011 prövas tillgänglighet och användbarhet i bygglovet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Nya bostäder (dock inte fritidshus) ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta innebär att exempelvis en rullstolsburen person ska kunna ta sig in i bostaden och sedan kunna nå och använda hela entréplanet.

Vad gäller tillgänglighet till ett småhus så är det godtagbart att man med enkla medel i efterhand kan ordna med en ramp fram till entréplanet. Vid en topografiskt "omöjlig" tomt finns möjlighet för byggnadsnämnden att besluta om lättnader kring kraven på tillgänglighet till byggnaden.

För att klara tillgänglighetskraven krävs att hiss eller annan lyftanordning installeras i nybyggda flerbostadshus med undantag av flerbostadshus med färre än tre våningar. För sådana byggnader krävs dock att byggnaden är utförd och projekterad så att en eventuell framtida hiss utan svårighet kan installeras.

Nybyggda bostadslägenheters entréplan ska vara tillgängligt

För alla nybyggda bostadslägenheter, alltså även för småhus, gäller att hela entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. För bostäder i flera våningsplan gäller att det i entréplanet bland annat ska finnas möjlighet till matlagning, finnas minst ett tillgängligt och användbart hygienrum och finnas avskiljbar sängplats (sovalkov). Det tillgängliga och användbara hygienrummet ska utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. Även eventuell uteplats, terrass eller balkong ska vara tillgänglig och användbar.

Kraven innebär att det inte får finnas några oöverkomliga nivåskillnader eller för smala dörröppningar som hindrar framkomligheten. Eventuella ramper får luta maximalt 1:12 och vara maximalt 6 meter långa. Därefter skall det finnas ett vilplan på minst 2 meters längd. För att överbrygga större nivåskillnader än en meter bör man normalt inte använda sig av ramper.

Kraven innebär dessutom att bostadskomplement som till exempel förråd för säsongsutrustning eller tvättstuga (om tvättmöjlighet saknas i lägenheten) också ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.

För att läsa om vad lagen säger gällande tillgänglighet, klicka på fliken lagtexter nedan.

Pil upp
Lagtexter

PBL 8 kap

1 §En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

 

6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § 8 gäller inte i fråga om
1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för,
2. ett fritidshus med högst två bostäder, och
3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

 

Plan- och byggförordningen 3 kap

 4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

 

5 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 §1, 2, 3, 5, 8 eller 9. Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten. 

 

BBR 3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i ett våningsplan

Rum, balkonger, takterrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana takterrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. Där ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början.

Minst en entrédörr samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. (BFS 2008:6).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren