mullsjö logotyp

Tidsbegränsat lov

Tidsbegränsat lov kan på den sökandes begäran ges om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Lovet kan ges för maximalt 10 år och förlängas en gång med ytterligare fem år. Endast lov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än 15 år. Även utanför planlagt område kan ett tillfälligt lov ges om ansökan inte heller här uppfyller alla kraven i PBL:s kapitel 9.

När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, upphöra eller så skall den aktuella planen ändras.

Det räcker inte att en ansökan avser en begränsad tid utan ett grundläggande krav är att åtgärden har en provisorisk karaktär med hänsyn till syftet och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återställa åtgärden. Kostnaderna och arbetsinsatsen skall alltså vara rimliga och inte utgöra ett hinder för återställandet.

För att läsa om vad lagen säger gällande tidsbegränsat lov, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 9 kap.

9 § Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

 

33 §
För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.
[2014:224]

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren