mullsjö logotyp

Tekniskt samråd

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011 gäller följande: Bygglovs- eller anmälanspliktiga arbeten kräver ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Även om byggnadsnämnden inte anser att det behövs kan byggherren alltid begära ett sådant möte. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller att en kontrollansvarig utses.

Det är byggnadsnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsnämndens representant närvarar byggherren och den kontrollansvarige. Ibland är det lämpligt att också entreprenörer eller andra sakkunniga medverkar.

Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Av 19 § framgår vad som ska gås igenom på mötet (se nedan). Byggnadsnämnden är skyldig att föra protokoll över det tekniska samrådet.

Observera att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän byggnadsnämnden fastställt kontrollplanen genom ett startbesked. Börjar man för tidigt kan man få betala en byggsanktionsavgift.

Se även slutsamråd.

För att läsa om vad lagen säger gällande tekniskt samråd, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 10 kap, Tekniskt samråd

14 § I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd, om
1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.

 

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggherren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta.

 

Pil upp

16 § Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., ska byggnadsnämnden ge försäkringsgivaren eller den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att delta i samrådet.

  

18 § Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden lämna
1. ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt
2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

 

Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan.

  

19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
5. behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.

  

21 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren