mullsjö logotyp

Strandskydd

Inom ett avstånd av 100 meter från den normala strandlinjen till alla vattendrag, insjöar och havskuster i landet råder det ett generellt nybyggnadsförbud.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Syftet är dels att värna om allmänhetens tillträde till strandområdena och dels att skydda växt- och djurlivet i strandregionen.

Strandskyddsbestämmelserna gäller för all nybyggnation utom ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets, skogsbrukets, fiskets eller renskötselns behov, förutsatt att byggnaden måste ligga inom strandskyddat område.

Om- och tillbyggnader och ändringar av byggnader är tillåtna under förutsättning att de inte hindrar allmänhetens tillträde till stranden och om det finns särskilda skäl till att ge dispens från strandskyddet. Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i 2 år. Sedan upphör det om åtgärden inte påbörjats.

Det finns sex särskilda skäl där kommunen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna, om det aktuella området:

  • redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften
  • är väl avskiljt från strandlinjen av till exempel en väg eller liknande
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Pil upp

Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar m.m. kräver strandskyddsdispens och bör inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde. Samlokalisering bör eftersträvas.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets hemsida.

Lagtexter:

Miljöbalken 7 kap. Strandskyddsområde

13 §

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
[2009:532]

15 §
Inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Pil upp

16 §

Förbuden i 15 § gäller inte

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,

18 c §

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

18 f §

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren