mullsjö logotyp

Startbesked

För ärenden som påbörjats från och med 2 maj 2011 och som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, får arbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Beskedet kan lämnas först när byggnadsnämnden kan anta att gällande regler kommer att uppfyllas. I de fall som reglerna kräver det ska bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, bevis om besked om skyddsrum och redovisning av alternativa energiförsörjningssystem visas upp för nämnden.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, där framgår vem eller vilka som är sakkunniga och kontrollansvariga, eventuella villkor för att få påbörja arbetet och eventuella villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, i de fall utstakning behövs. Där framgår också vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked samt upplysningar om eventuella krav enligt annan lagstiftning.

Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag lovet upphör att gälla. Startbesked för anmälanspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter startbeskedet gavs.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd utan startbesked är minst ett halvt prisbasbelopp.

För att läsa om vad lagen säger gällande startbesked, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

PBL 10 kap

3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

 

23 § Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan försäkring eller ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

 

Pil upp

24 § I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.

 

25 § Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.

Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked enligt första stycket upphör att gälla.

 

PBF 9 kap

20 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter,
2. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 kvadratmeter, och
3. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren