mullsjö logotyp

Sprängning

Om en sprängning ska utföras inom ett detaljplanerat område krävs normalt att man söker ett marklov om marknivån kommer att ändras väsentligt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Om sprängningar ska utföras i samband med att exempelvis ett bostadshus uppförs prövas förändringen av marken i samband med bygglovet. Tillstånd till sprängningen behövs även från polisen.

Vid sprängning inom ett detaljplanerat område krävs att en sprängplan och en sprängjournal upprättas. Dessa ska vara anpassade efter arbetets art och omfattning. Mycket förenklat kan man säga att en sprängplan anger tillvägagångssättet för arbetet och att sprängjournalen fungerar som en dagbok för arbetet.

Om sprängningen kan komma att påverka exempelvis närbelägna byggnader negativt ska skaderiskerna förebyggas. Innan du kan spränga måste du veta vilka byggnader som riskerar att påverkas av din sprängning och komma fram till mätbara gränsvärden för när till exempel vibrationerna från sprängningen kan orsaka skador. Varje fastighet får sina egna gränsvärden så att sprängaren vet hur han ska dimensionera kraften i sprängningarna. Det här arbetet kallas för "riskanalys" och byggnaderna som får mätbara gränsvärden befinner sig i "riskområdet".

De byggnader som ligger så nära att det finns en risk för skador på grund av sprängningen besiktigas innan och efter sprängning (syneförrättning). Man gör också mätningar av vibrationer på ett flertal byggnader för att försäkra sig om att man inte överdimensionerar sprängningarna.

För att läsa om vad lagen säger gällande sprängning, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

Boverkets byggregler BFS 2011:6

2:4 Markarbeten
Om schaktning, fyllning, pålning, sprängning eller andra markarbeten kan komma att påverka byggnaden eller andra närbelägna byggnader, vägar och markanläggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark negativt ska skaderiskerna förebyggas. (BFS 2011:26).

 

Allmänt råd
En undersökning av grundvattenförhållandena kan klarlägga riskerna för sättningsskador och tillfällig eller permanent grundvattensänkning samt därmed sammanhängande sekundära effekter, exempelvis vattenbrist och biologisk nedbrytning. Bevakning av förändringar i befintliga nivåer kan göras genom avvägning av beständiga referenspunkter. Kemiska, fysikaliska och bakteriella risker bör också utredas. (BFS 2011:26).

För sprängarbeten inom områden med detaljplan fordras en sprängplan och en sprängjournal som är anpassade till arbetenas art och omfattning.

 

Pil upp

Allmänt råd
En sprängplan bör beskriva hur sprängningsarbetet ska utföras samt ange tider, risker och skyddsåtgärder. Planen bör innehålla en specifikation av sprängmaterialet och uppgifter om borrning, laddning, täckning och täckningssätt samt om avspärrning, utrymning och bevakning. Samråd med berörda om skadeförebyggande åtgärder och utförande av vibrationsmätningar bör utföras.

Sprängplanen bör kompletteras med planritningar över omgivningen. Regler om sprängarbeten samt om bergarbeten ges ut av Arbetsmiljöverket.

 

Miljöbalken 32 kap
4 §
Skadestånd skall också betalas för skador genom sprängsten eller andra lössprängda föremål, om skadan orsakas av ett sprängningsarbete eller av en annan verksamhet som medför särskild fara för explosion.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren