mullsjö logotyp

Solfångare/solpaneler

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig åtgärd.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är undantagna, men bara om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Fristående solfångare är inte bygglovspliktiga.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Om byggnaden däremot är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får den inte förvanskas. Dessa byggnader ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Då kan det allmänna intresset av att bevara byggnaden i dess ursprungliga skick väga tyngre än det enskilda intresset av att ha solfångare. I sådant fall kan kommunen neka bygglov.

Även om bygglov inte krävs för att sätta upp solfångare kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta rättelse med stöd av 11 kap 20 § PBL om åtgärden strider mot lagen på något sätt.

Se även Solceller och Solvärme

För att läsa om vad lagen säger gällande solfångare, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

PBL 9 Kap.

2 § Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Pil upp


Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

 

5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av
1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö

a) i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 5 § första stycket,
b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,
c) i områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,

3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2,
4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,
5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren