mullsjö logotyp

Slutsamråd

Om man tidigare haft ett tekniskt samråd ska man när arbetena avslutas ha ett slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Detta gäller de ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Slutsamrådet ska normalt hållas på byggarbetsplatsen. Förutom representant från byggnadsnämnden är det vanligtvis byggherren och den kontrollansvarige som närvarar.

Följande ska gås igenom på samrådet:

  • hur kontrollplanen och andra villkor följts
  • avvikelser från krav för åtgärderna
  • Kontrollansvarigs utlåtande
  • Kontrollansvarigs och Byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen
  • behov av andra åtgärder
  • förutsättningar för slutbesked

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.   

För att läsa om vad lagen säger gällande slutsamråd, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 10 kap Slutsamråd

30 § I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

  

 31 § En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till
1. byggherren,
2. den eller de kontrollansvariga, och
3. övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta.

 

32 § Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:
1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts,
2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,
3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,
4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande,
5. behov av andra åtgärder, och
6. förutsättningarna för ett slutbesked.

 

33 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren