mullsjö logotyp

Skyltar

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I vissa fall kan det krävas bygglov även utanför detaljplanerat område, se kap 6 § 4 punkt 2 nedan.

Däremot krävs det ingen kontrollansvarig för åtgärder som avser skyltar.

För att läsa om vad lagen säger gällande skyltar, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

 

Områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för skyltar eller ljusanordningar. 4 §Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att

1. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar inom ett område som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, eller

2. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.  

 

PBF kp. 6

3 § I

 

PBF kap 7 5 §
En kontrollansvarig krävs inte för

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen (2010:900),
3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i
a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov,
b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
c) 6 kap. 1 § 7,
d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, ellere) 6 kap. 1 § 10, 5. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,


6. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
7. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller8. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 1113 §§ plan- och bygglagen, om åtgärden är liten. 

 

Första stycket 2-8 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren