mullsjö logotyp

Servitut

Nästan alla fastighetsägare kommer någon gång i kontakt med vad som kallas servitut. Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det kan gälla något så enkelt som att gräva ned en vattenledning över annans tomt eller att använda en annans enskilda väg. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat. När du tänker köpa en fastighet, så undersök om den är belastad med servitut. Alla servitut står inte i fastighetsregistret och en arkivutredning kan därför behövas. Om ett så kallat förrättningsservitut finns kan du få besked om vad det innebär av lantmäterimyndigheten.

Begränsningar i äganderätten

Äganderätt betyder inte alltid att man har obegränsad förfoganderätt till det man äger. Detta gäller framför allt fast egendom; mark och byggnader. Begränsningar i rätten att bestämma om det man äger regleras genom lagstiftning. Inom juridiken brukar det kallas begränsade sakrätter, hit hör också servitutet. Servitut, ger ägare av en fastighet vissa permanenta förmåner på en annan fastighet, till exempel rätt till att använda väg eller annans brunn. Observera att ett servitut alltid är knutet till fastigheter, aldrig till enskilda personer.

Avtalsservitut

Servitut får enligt lagen användas bara om det är "ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning" och att ändamålet är av "stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten". Vanliga anledningar för servitut och rätt att använda en väg, brygga, ledning, badstrand parkeringsplats eller liknande på annan fastighet o rätt att ta sig fram över tomtmark där ingen väg finns. Ett avtalsservitut gäller oftast utan tidsbegränsning men kan också tidsbestämmas. Men det måste alltid uppfylla kravet på att det skall vara "av stadigvarande betydelse". Ett avtal skall vara skriftligt för att gälla. För att säkerställa ett avtalsservituts fortsatta giltighet i en försäljningssituation måste avtalet skrivas in i fastighetsregistret. Detta sker hos inskrivningsmyndigheten.  

Officialservitut

Officialservitut är en annan typ av servitut. Sådana servitut är orubbliga på ett helt annat sätt än avtalsservituten. De kan varken bildas eller upphöra genom överenskommelser mellan enskilda. De gäller mot en ny ägare till den tjänande fastigheten utan att vara inskriven hos tingsrätten. Ofta rör det sig om rätt att använda väg eller nyttja befintlig väg och rätt att ta vatten inom fastigheten Resultatet av alla genomförda förrättningar förs in i fastighetsregistret och på registerkartan.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren