mullsjö logotyp

Sammanhållen bebyggelse

Uttrycket "sammanhållen bebyggelse" bör definieras som "bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark".

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Kommunen bör pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning med detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse.'

Det tidigare uttrycket "samlad bebyggelse" som använts i några bestämmelser i tidigare lag 8 kap. bör i den nya lagen ersättas med uttrycket "sammanhållen bebyggelse".
Ur Prop. 2009/10:170

För att läsa om vad lagen säger gällande sammanhållen bebyggelse, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

 

PBL kap 1 § 4

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren