mullsjö logotyp

Rivningsplan

För ärenden som påbörjats före 2 maj 2011 gäller den förra plan- och bygglagen.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I den nya plan- och bygglagen finns inte längre begreppet rivningsplan. För ärenden som påbörjats från och med 2 maj 2011 se istället kontrollplan.

För att läsa om vad lagen säger gällande rivningsplan, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

Till en rivningsanmälan ska en rivningsplan bifogas och en anmälan av en kvalitetsansvarig göras såvida byggnadsnämnden inte meddelat att det inte behövs. Syftet med rivningsplanen är bl.a. att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Rivningsplanen ska redovisa typ och omfattning av rivningsmaterialet samt hur och vart rivningsmaterialet kommer att hanteras och borttransporteras. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har godkänt planen.

 

PBL kap 9

4 § Bygganmälningar och rivningsanmälningar skall vara skriftliga. För enkla åtgärder räcker det med muntlig anmälan. Till en anmälan skall fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. Till en rivningsanmälan skall också fogas en plan över hur rivningsmaterialet kommer att hanteras (rivningsplan). Byggnadsnämnden får i enskilda fall besluta att rivningsplan inte behöver ges in. Lag (1995:1197).

För vissa bygganmälningspliktiga åtgärder har byggnadsnämnden möjlighet att ställa krav på rivningsplan inom en vecka efter inkommen bygganmälan. Det gäller

  • sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,
  • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader och
  • installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter.

 

En förutsättning för att byggnadsnämnden ska kunna ställa kravet på rivningsplan för dessa åtgärder är att det kan antas att det som en följd av byggnadsåtgärderna uppkommer rivningsmaterial som innehåller farligt avfall.

  

2 a § Om det kan antas att det i samband med byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket 3 - 5 uppkommer rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall för vilket det gäller särskilda bestämmelser, får byggnadsnämnden inom en vecka från det att anmälan kom in besluta att bygganmälan skall kompletteras med en rivningsplan enligt 4 §. I sådana fall skall 12 § andra stycket tillämpas. Lag (1997:1198

 

 

Bestämmelser före 2 maj 2011


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren