mullsjö logotyp

Rivningsanmälan

För ärenden som påbörjats före 2 maj 2011 gäller den tidigare plan- och bygglagen.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I den nya plan- och bygglagen finns inte längre begreppet rivningsanmälan. För ärenden som påbörjats från och med 2 maj 2011 se istället rivningslov och anmälan.

För att läsa om vad lagen säger gällande rivningsanmälan, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Bestämmelser före 2 maj 2011

Rivning av en byggnad eller del av byggnad (utom komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus) får inte påbörjas förrän byggherren underrättat byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan oavsett om det krävs rivningslov eller ej. En rivningsanmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Normalt ska dessutom en rivningsplan upprättas och då även en anmälan av en kvalitetsansvarig. Den skall redovisa hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Syftet med rivningsanmälan och rivningsplan är bl.a. att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har godkänt planen.

 

PBL kap 9

2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas ska byggherren göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser

1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,

2. åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,

3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,

4. installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,

5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter, eller

6. underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 § första stycket 4 eller 16 § 4.

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket om byggnadsnämnden särskilt medger det. Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader, sådana ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 § andra stycket eller sådana byggnader som avses i 8 kap. 10 § ska anmälas till byggnadsnämnden (rivningsanmälan).

Bestämmelserna i första - tredje styckena om när anmälan skall göras, när arbetena får påbörjas och när anmälan upphör att gälla ska tillämpas också i fråga om rivning. Lag (1997:1198).----

 

Pil upp

4 § Bygganmälningar och rivningsanmälningar skall vara skriftliga. För enkla åtgärder räcker det med muntlig anmälan. Till en anmälan skall fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. Till en rivningsanmälan skall också fogas en plan över hur rivningsmaterialet kommer att hanteras (rivningsplan). Byggnadsnämnden får i enskilda fall besluta att rivningsplan inte behöver ges in. Lag (1995:1197).

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren