mullsjö logotyp

Preskription

Vid olika former av olovligt byggande kan byggnadsnämnden förelägga att det felaktiga rättas till och/eller ta ut olika avgifter.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Men om det förflutit 10 år eller mer sedan överträdelsen begicks upphör den möjligheten. Det olagliga blir inte lagligt men möjligheten att förelägga något upphör. Om någon använder en bostad för ett väsentligt annat ändamål än boende preskriberas däremot den olagligheten aldrig.

För att läsa om vad lagen säger gällande preskription, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL

11 kap. 58 §

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

 

 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335).

  


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren