mullsjö logotyp

Pool/bassäng

En pool som ligger nedsänkt i marken är inte bygglovspliktig men kringarbetena kan vara det. Om det ska vara någon mur, plank eller altan i anslutning till poolen så kan de kräva bygglov, se respektive uppslagsord.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Om bygget av poolen innebär att markens nivå behöver ändras väsentligt kan man behöva söka ett marklov.

En annan sak att tänka på är att en pool kan innebära en säkerhetsrisk. Det är innehavarens skyldighet att se till att riskerna för drunkningsolyckor minimeras. Det kan innebära att det skall finnas ett staket eller överdrag som hindrar till exempel barn att falla i. Man måste även ta hänsyn till att barn i närområdet av oförstånd kan utsätta sig för risker.

Det kan vara lämpligt att ha en solfångare som värmer upp vattnet i poolen. Det finns särskilda sådana anpassade till det ändamålet.

Pooltak

Om ett pooltak har en sådan höjd att människor kan vistas där utgör det enligt praxis en byggnad för vilken bygglov krävs. En pooltakskonstruktion kan på håll ge ett visuellt intryck av att vara en växthusliknande byggnad.

För att läsa om vad lagen säger gällande pool, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

9 kap PBL

11 § Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. Om ett viss höjdläge för markytan är bestämd i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

 

13 § Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om
1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och
2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

 

Pil upp

PBF 5 kap

För åtgärder som inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov krävs det en anmälan vid

4. en installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 8:951

Fasta bassänger avsedda för bad eller simning


Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.

Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. (BFS 2008:6).

Allmänt råd
Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är avsedda för bad eller simning kan t.ex. vara:
- Ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.
- En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddstäckningen bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas.

Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande säkerhet mot olyckor, bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt. (BFS 2008:6).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren