mullsjö logotyp

Plank

Plank är bygglovspliktiga, utom följande undantag:

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset men då minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill man bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna det. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Strandskyddsdispens kan krävas om planket placeras inom strandskyddat område.

Det krävs ingen kontrollansvarig vid uppförande av plank.

För att läsa om vad lagen säger gällande plank, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

9 kap. 4 §

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

9 kap. 6 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

  1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller
  2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren