mullsjö logotyp

Parkeringsplatser

Att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus är bygglovspliktigt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Undantaget är om på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen. Om anläggandet av en parkeringsplats innebär väsentliga markförändringar kan det krävas marklov om det ska utföras inom detaljplanerat område.

Byggnadsnämnden bevakar att in- och utfarter och parkeringar inte innebär någon trafikfara. Större anläggningar kan behöva delas upp i mindre enheter eftersom asfalterade ytor kan ha inverkan på grundvattenförhållandena genom att minska infiltrationsmöjligheterna för ytvattnet, då en del vatten som annars skulle ha bildat grundvatten avleds eller avdunstar.

Följande krav ställs på parkeringsplatser:

  • Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och bostadskomplement i andra byggnader, parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar, friytor och allmänna gångvägar i anslutning till tomten.
  • En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
  • Lutningen i längs- och sidled på angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50.
  • Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar ska vara lätta att upptäcka.
  • Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar ska ha markeringar och kontraster mot omgivningen.
  • Belysningen vid parkeringen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.
  • Markbeläggningen vid angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.
  • Parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert.
Pil upp

 

Enligt plan- och bygglagen är det viktigare att ordna utrymme för lek och utevistelse än parkering om det inte finns tillräckliga med utrymme för båda på fastigheter som skall bebyggas.
Begreppet parkering finns inte definierat i plan- och bygglagstiftningen. Enligt Tekniska nomenklaturcentralen definieras den som "uppställning av fordon med eller utan förare".
Som parkering räknas inte tillfällig uppställning under kortare tid för av- och påstigning eller för lastning och lossning eller i väntan vid färjeläge, tullstation eller dylikt.
Fordon som är uppställda för försäljning, skrotning med mera räknas som permanent upplag och kräver bygglov.
Enligt miljöbalken krävs oljeavskiljare vid anordning av större parkeringsplatser.

Parkeringsbehovet per lägenhet regleras i detaljplaner eller i kommunens parkeringspolicy.

För att läsa om vad lagen säger gällande parkeringsplatser, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

4 kap.
13 §
I en detaljplan får kommunen bestämma
1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och
3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.

8 Kap.
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att /.
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.


10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

 

Pil upp

Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

6 kap.

1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

2. upplag och materialgårdar,

8. parkeringsplatser utomhus.

 

 

 

2 § Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra ---
3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg ---.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren