mullsjö logotyp

Ovårdad tomt

Tomter ska oavsett om de är bebyggda eller ej hållas i vårdat skick. Det innebär att de ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Till exempel så får ett staket eller växtlighet inte skymma sikten för bilar och cyklister.

För tomter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla kan skyddsbestämmelser ingå i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Se mer under En fastighetsägares skyldigheter

För att läsa om vad lagen säger gällande ovårdad tomt, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL kap. 8

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.

 

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren