mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Ovårdad tomt

Tomter ska oavsett om de är bebyggda eller ej hållas i vårdat skick. Det innebär att de ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Till exempel så får ett staket eller växtlighet inte skymma sikten för bilar och cyklister.

För tomter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla kan skyddsbestämmelser ingå i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Se mer under En fastighetsägares skyldigheter

För att läsa om vad lagen säger gällande ovårdad tomt, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL kap. 8

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.

 

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.

 


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh