mullsjö logotyp

Områdesbestämmelser

Översiktsplanen är bara rådgivande så om kommunen vill ha bindande bestämmelser för ett område utanför detaljplanerat område kan man upprätta områdesbestämmelser.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I sådana bestämmelser kan man säkerställa att ett syfte med översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses.

Till exempel kan storlek och utformning av fritidshus regleras och krav på rivningslov för värdefull bebyggelse utfärdas. Till skillnad från detaljplan ger områdesbestämmelser ingen juridisk byggrätt.

För att läsa om vad lagen säger gällande områdesbestämmelser, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

4 kap. 41 §

Kommunen får anta områdesbestämmelser för att i vissa avseenden reglera begränsade områden av kommunen som inte omfattas av en detaljplan.

 

4 kap. 42 §
Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera

 1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
 2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning och, i samband med det, skydd för sådan mark som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus,
 4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §,
 5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämma
  1. om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana områden som avses i 9 kap. 13 § 1,
  2. om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgivningen som avses i 12 § 1, och
  3. i frågor som avses i 16 § 2-5, och
 6. om exploateringssamverkan.

En bestämmelse om exploateringssamverkan enligt första stycket 6 ska uppfylla de krav som enligt 6 kap. 2 § gäller för detaljplanebestämmelser om exploateringssamverkan. Det som där sägs om detaljplan ska på motsvarande sätt tillämpas på områdesbestämmelserna.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren