mullsjö logotyp

Översiktsplan

Översiktsplan är en framtidsplan där kommunen presenterar sin syn på hur mark och vatten skall användas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Kommunen är enligt lag skyldig att ha en aktuell plan för att skydda allmänna intressen och underlätta samordningen mellan olika aktörer.

Under planens tillblivelse har medborgarna möjlighet att påverka planen i ett samråd som alltid skall hållas. Det brukar ske genom att planen ställs ut på kommunhuset och då kan man lämna sina skriftliga synpunkter under en tid. När planen har antagits är den rådgivande i lovgivningen.

För att läsa om vad lagen säger gällande översiktsplan, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

PBL

3 kap. 2 §

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

  

3 kap. 5 §

Av översiktsplanen ska framgå

  1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
  2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
  3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
  4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och
  5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.

 

3 kap. 27 §

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 5 §.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren