mullsjö logotyp

Överklagande

Byggnadsnämndens beslut i bygglovsfrågor  kan överklagas både av den som sökt lov men fått avslag eller av en granne eller annan berörd som anser att de har någon nackdel av det som skall byggas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det skall ske skriftligt och man skall ange vilket beslut det gäller och vilken ändring man begär.  

En person som blivit delgiven ett beslut om lov eller förhandsbesked har möjlighet att överklaga inom tre veckor från den dag som personen fick del av beslutet. Personer som inte blivit delgivna har tre veckor på sig att överklaga från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  

Om ett lov är överklagat har det inte vunnit laga kraft, det vill säga att beslutet kan ändras av en högre instans. 

Granskningsprocessen

Det är länsstyrelsen som prövar ett överklagat beslut, men överklagandet skall ändå lämnas till byggnadsnämnden som om överklagandet inkommit i rätt tid sänder över alla handlingar som ligger till underlag för beslutet. Länsstyrelsen granskar först om beslutet gått formellt riktigt till och sedan om det är ett korrekt fattat beslut, utom när det gäller en överklagad detaljplan, då prövas endast om beslutet är formellt riktigt. Beroende på vad länsstyrelsen kommer fram till kan beslutet återförvisas för ny handläggning eller så avslås överklagandet.  

Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen och deras beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (före detta Miljööverdomstolen). Mark- och miljööverdomstolens beslut blir prejudicerande för rättstillämpningen men domstolen kan även på eget initiativ hänvisa mål till Högsta domstolen om de anser att det är motiverat. 

Överklagandet kostar inget, men kan ta tid

Det kostar inget att överklaga ett beslut och den som överklagar kan inte drabbas av några kostnader i efterhand. Man får dock räkna med att det tar lång tid för varje instans att behandla ärendet.   

Förutom att överklaga ett beslut kan man begära inhibition. Det innebär att man begär att byggnadsarbetet inte får fortsätta förrän överklagandet är avgjort.  

Beslut som inte kan överklagas är till exempel beslut om behovet av tekniskt samråd, slutsamråd, kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, beslut om förlängd handläggningstid, planbesked, villkorsbesked, avbrytande av planarbete samt frågor om bygglov som redan avgjorts i detaljplan, områdesbestämmelser eller i ett förhandsbesked.

För att läsa om vad lagen säger gällande överklagan, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

13 kap. 2 §

Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser

  • avbrytande av ett planarbete,
  • planbesked enligt 5 kap. 2 §,
  • andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 5,
  • villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
  • förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
  • behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,
  • ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
  • en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

 

Pil upp

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §. 
 
13 kap. 3 § 
Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i 1 och 2 §§ får överklagas hos länsstyrelsen.  
 
13 kap. 6 § 
Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som avses i 4 och 5 §§ och andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag får överklagas hos mark- och miljödomstol.
 
13 kap. 9 §
Enbart det förhållandet att någon har underrättats eller ska ha underrättats enligt denna lag ger inte denne rätt att överklaga beslut som avses i 3, 5 och 6 §§. Lag (2011:335). 
 
13 kap. 15 § 
Ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden i bygglovsärendet. 
 
13 kap 16 §
Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 3, 5 och 6 §§ finns i 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

 

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som enligt 23-25 §§förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (2011:335).  
 
13 kap. 17 § 
Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser ska endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna. Om myndigheten vid en prövning enligt första stycket finner att beslutet strider mot en rättsregel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet.

 

Beslutet ska inte upphävas om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Om kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Ändringar som har ringa betydelse får göras utan kommunens medgivande. Om kommunen begär det, får myndigheten förordna att det överklagade beslutet i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet får genomföras trots att överklagandet inte har avgjorts slutligt. Ett sådant förordnande får inte överklagas.  
 
Kommunallagen kap 10
 

Pil upp


1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.
 
Förvaltningslagen

22 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.  
 
23 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.
 
Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
 
Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkännagivandet. Lag (2009:798).
 
24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
 
Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.
 
Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.  

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren