mullsjö logotyp

Ny plan- och bygglag

Riksdagen antog en ny plan- och bygglag som började gälla den 2 maj 2011. Ansökningar som kommit in före den 2 maj 2011 behandlas enligt den tidigare lagstiftningen.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Några av de viktigaste nyheterna:·

  • Bygglovsansökan blir mer omfattande än tidigare. Redan i ansökan ska en bedömning göras av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Kontrollansvarig ersätter tidigare benämning kvalitetsansvarig, vilket stämmer bättre överens med uppgiften, och alla ska vara certifierade. Den som är kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till utföraren.
  • Reglerna om byggkontroll stärktes genom att det tydliggörs vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens kontrollansvarig ska ha.
  • Bygglov ska till skillnad mot idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte riskerar att drabbas av överklaganden långt i efterhand.
  • Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs detaljplan

Alla beslut om bygglov och förhandsbesked i hela landet ska kungöras i Post- och inrikes tidningar.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren