mullsjö logotyp

Medelmarknivå (MMN)

Vid en beräkning av en byggnads höjd och/eller källardjup ska man utgå från den anlagda marknivån invid byggnaden.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Är marken runt huset plan blir det enkelt, då kan man använda medelvärdet av marknivån vid byggnadens hörn.
Om marken är kuperad ska man däremot utgå ifrån markens medelnivå invid hela byggnaden. Till beräkningen kan man använda fasadritningar, med befintliga och blivande marklinjer inritade, eller de plushöjder som angivits på ritningen och som förutsätts stämma med det färdiga resultatet. Det är alltså viktigt att den som ska bygga har kännedom om marknivåerna där huset ska placeras. Om det uppdagas i efterhand att felaktiga uppgifter har lämnats kan byggnadsnämnden förelägga om rättelse som kan bli kostsamma.

Om byggnaden är trappad, sammansatt av flera byggnadskroppar eller är byggd i vinkel, kan det vara motiverat att betrakta byggnaden såsom bestående av flera delar och göra en särskild beräkning av varje del för sig. Skälet till det är att förhindra att en lägre byggnadsdel ska kunna kompenseras med en annan (för) hög del.

En annan anledning till avvikande beräkningssätt kan vara att marken intill byggnaden stupar brant. I sådant fall kan det vara motiverat att bortse från den sida som stupar och räkna på de tre återstående sidorna, med hänsyn tagen till vad en betraktare uppfattar som höjd på byggnaden som sådan.

Om någon "grop" schaktats invid fasaden för enstaka garageramp, utvändig källartrappa eller dylikt eller om en utvändig trappa byggts upp, kan just den delen av fasaden undantas vid medelmarknivåberäkningen.

Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, skall beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Endast höjderna mitt för byggnaden beaktas. Särskilda omständigheter som föranleder annat beräkningssätt kan vara att marken på den allmänna platsen eller själva tomtmarken är starkt kuperad.

För att läsa om vad lagen säger gällande medelmarknivå (MMN), klicka på fliken lagtexter nedan.

Pil upp
Lagtexter

Plan och byggförordningen PBF kap. 1

3 § Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggnaden har enligt andra och tredje styckena. Vid beräkningen får byggnaden delas upp i flera byggnadskroppar och höjden beräknas för varje del för sig, om det finns särskilda skäl.


Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
 
4 § Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.
 
En vind ska anses vara en våning endast om
1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren