mullsjö logotyp

Marklov

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Normalt ligger gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga vid plus/minus 0,5 meter. Om man samtidigt skall bygga något behövs inget separat marklov utan markförändringarna hanteras parallellt med bygglovet. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

För att läsa om vad lagen säger gällande marklov, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL

9 kap. 11 § Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.Om ett viss höjdläge för markytan är bestämd i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

 

9 kap. 12 § Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

 

13 § Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om
1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och
2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

 

Förutsättningar för marklov

35 § Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan.

 

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. Lag (2011:335).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren