mullsjö logotyp

Lov av säsongskaraktär

Lov av säsongskaraktär kan fås för en åtgärd som upprepas under två eller flera år i följd utan att ny prövning måste ske varje gång.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det kan till exempel vara kioskverksamhet som bara bedrivs under en del av året. Uppehållen får dock inte vara längre än ett år. Då måste ett nytt lov sökas.

För att läsa om vad lagen säger gällande lov av säsongskaraktär, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 9 kap

9 §
Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

 

33 §
För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren