mullsjö logotyp

Ljusanordningar

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I vissa fall kan det krävas bygglov även utanför detaljplanerat område, se kap 6 § 4 nedan.

För åtgärder som avser ljusanordningar krävs ingen kontrollansvarig.

För att läsa om vad lagen säger gällande ljusanordningar, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBF Kap 6

 3 § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

 

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för skyltar eller ljusanordningar.

 

4 § Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att
1. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar inom ett område som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, eller
2. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

 

PBF Kap 7

 

5 § En kontrollansvarig krävs inte för
1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen (2010:900),
3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i
a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov,
b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
c) 6 kap. 1 § 7,
d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller
e) 6 kap. 1 § 10,
5. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,
6. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
7. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
8. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11-13 §§ plan- och bygglagen, om åtgärden är liten.

Första stycket 2-8 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren