mullsjö logotyp

Laga kraft

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas, tiden för överklagande har alltså gått ut.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det kan gälla beslut om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov, eller antagande av detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser.

Efter ett beslut om lov eller förhandsbesked ska kommunen informera de som berörs av lovet. De som har lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda skadelges och informeras om hur man överklagar. Övriga berörda, i de flesta fall de direkta grannarna, ska informeras via brev.

Kommunen ska dessutom kungöra alla beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes tidningar. Personer som har delgetts beslutet kan överklaga det inom tre veckor från det de har tagit del av det. Övriga medborgare kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. Det är mycket viktigt att lämna in ett eventuellt överklagande i rätt tid. Dagen efter är det för sent, då avvisas överklagandet.

Beslut som hanterats enligt den nya Plan- och bygglagen

Beslut som hanterats enligt den nya Plan- och bygglagen (som trädde i kraft den 2 maj 2011) vinner laga kraft. Det gör däremot inte alla beslut enligt den gamla lagstiftningen. Ett sådant beslut har nämligen ingen tidsbegränsning för ett överklagande, förutom för de som varit inblandade i lovprocessen. Det innebär att beslutet kan ändras av en högre instans långt efter att det gavs. Först tio år efter beslutsdatumet upphör möjligheten för kommunen att ingripa mot ett eventuellt felaktigt beslut.

Den viktigaste följden av att ett beslut om detaljplan vinner laga kraft är att detaljplanen får genomföras.

För att läsa om vad lagen säger gällande laga kraft, klicka på fliken lagtexter nedan.

Pil upp
Lagtexter

 

PBL kap 5
35 § Om ett meddelande enligt 20, 24 eller 29 § ska skickas till ett stort antal personer som inte är samfälligheter eller bostadsrättshavare, och det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem, får kommunen

  • 1. om meddelandet är ett sådant som avses i 20 §, låta bli att skicka det enligt 20 § 1, och
  • 2. om meddelandet är ett sådant som avses i 24 eller 29 §, i stället för att skicka det, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och

a) föra in det i en ortstidning, eller

b) sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende.

 

Om kungörelsen avser ett meddelande enligt 29 §, ska det av kungörelsen framgå vilket beslut som meddelandet avser, när beslutet tillkännagavs och vad den måste göra som vill överklaga beslutet. Om kungörelsen förs in i en ortstidning, ska det ske samma dag som beslutet tillkännages.

 

Pil upp

PBL Kap 9
41 § Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges
1. sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, och
2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

 

41 a § Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Lag (2011:335).

 

41 b § Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag då kungörandet sker skickas till ·
1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och·
2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Första stycketgäller inte dem som enligt 41 §ska delges det beslut som meddelandet avser. Lag (2011:335).

 

Pil upp

PBL kap 13
16 § Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 3, 5 och 6 §§ finns i 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som enligt 23-25 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (2011:335). 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren