mullsjö logotyp

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse får inte förvanskas, de skall underhållas och eventuella ändringar av dessa skall ske varsamt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Dessa regler gäller generellt, alltså även för hus som inte är kulturmärkta. Ta därför alltid kontakt med kommunen innan du gör några åtgärder om du misstänker att ditt hus kan vara speciellt.

Det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse är byggnadsminnesförklaring. För byggnadsminnen finns stränga skyddsbestämmelser för vad man får och inte får göra med byggnader och miljöer. För att få göra ändringar i sådana byggnader krävs länsstyrelsens tillstånd.

Q- märkning

En byggnad eller miljö som är skyddad i en detaljplan kan få beteckningen "Q". Därför talar man ibland om "Q-märkta" byggnader. Bestämmelserna kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar. Andra byggnader kan bli märkta med "k" i detaljplanen och det innebär att man ska vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Att äga och underhålla sådan bebyggelse kan i vissa fall vara dyrare än vanlig förvaltning och underhåll. Ägare av kulturhistoriskt intressanta hus kan därför i vissa fall få bidrag från länsstyrelsen för renovering och underhåll. Reglerna för detta finns i förordningen om bidrag till kulturmiljövård (SFS 1993:379).

Se även Varsamhet mot befintliga byggnader 

För att läsa om vad lagen säger gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

PBL
 
8 kap. 13 §  En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.Första stycket ska tillämpas också på anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, allmänna platser, och bebyggelseområden.

 

8 kap. 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
 
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335)


8 kap. 17 §  Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren