mullsjö logotyp

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygg- rivnings, marklov eller en anmälan och den ska anpassas till den enskilda åtgärden.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vilka kontroller som ska utföras under byggets eller rivningens planering och genomförande. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk efterlevs. Kraven kan till exempel gälla en byggnads brandskydd eller en konstruktions bärighet, stadga och beständighet (se 8 kap 4 § nedan). Genom kontrollplanen ska det också säkerställas att kraven på varsamhet mot byggnader uppfylls och att förbudet mot förvanskning följs.

Kontrollplanens innehåll

Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Där ska också framgå vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra och när de ska göras. Av kontrollplanen ska dessutom framgå vilket farligt avfall som eventuella rivningar kan ge upphov till och hur avfallet kommer att tas om hand.

Av kontrollplanen ska det framgå om kontrollen utförs genom egenkontroll eller genomförs av certifierade sakkunniga.

Det är byggherrens ansvar att, innan bygget startar, lägga fram ett förslag på kontrollplan, som ska fastställas av byggnadsnämnden genom startbeskedet. Till sin hjälp att övervaka bygglagstiftningen och kontrollplanens innehåll ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig som bland annat biträder byggherren med att upprätta förslaget på kontrollplan.

För att läsa om vad lagen säger gällande kontrollplan, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

PBL 8 kap
 
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och
9. hushållning med vatten och avfall. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

 

Pil upp

PBL 10 kap
 
6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

 

7 § Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335).

 

8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras
1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren