mullsjö logotyp

Kontrollansvarig

Före 2 maj 2011 var benämningen kvalitetsansvarig. En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings- marklov eller en anmälan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Han eller hon ska se till så att gällande bestämmelser följs, att en nödvändig kontroll utförs på så sätt att de tekniska egenskapskrav som samhället ställer på ett bygge eller rivning uppfylls. Av plan- och bygglagens 9 kap 4 § (se nedan) framgår vilka egenskaper som det kan handla om.

Vid en ansökan om lov ska det framgå vem som ska vara kontrollansvarig. Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig. (se PBF kap 7 § 5 nedan)

Det är lämpligt att anlita den kontrollansvarige så tidigt som möjligt i projektet. Om byggherren utser flera kontrollansvariga för olika delar av projektet måste en av dem ha samordningsansvar.

Certifiering av kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Av 10 kap 11 § plan- och bygglagen (se nedan) framgår vilka uppgifter den kontrollansvarige har. Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna en rapport till byggherren och byggnadsnämnden som blir ett viktigt underlag för beslutet om slutbesked.

Under en övergångsperiod (fram till 30 juni 2013) fanns en möjlighet för personer som tidigare arbetat som kvalitetsansvariga att godkännas. En förutsättning var att man tillgodogjort sig den nya lagstiftningen och att synnerliga skäl fanns.

Här kan du söka efter kontrollansvariga:

Boverket
SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund
KARF Kvalitetsansvarigas riksförening

För att läsa om vad lagen säger gällande kontrollansvarig, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

PBL 8 kap
 
21 § En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. En ansökan om lov ska dessutom innehålla
1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

 

Pil upp

PBL kap 9
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och
9. hushållning med vatten och avfall. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.


PBL kap 10

9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete.  
 
Allmänna råd till 10 kap. 9 § p.2
 
1. Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn och syskon.
 
2. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag.
 
3. Byggherren eller anställd hos byggherren kan vara kontrollansvariga förutsatt att dessa inte själva utför de åtgärder som ska kontrolleras. Det som anges i första och andra styckena gäller även i dessa fall.
 
4. Projektören kan vara kontrollansvarig. Det som anges i första och andra styckena gäller även i dessa fall.
 
10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §. 
 
11 § En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

 

Pil upp

PBF kap 7
5 § En kontrollansvarig krävs inte för
1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) (se 10 § ovan),
3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i
a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov,
b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
c) 6 kap. 1 § 7, (murar och plank)
d) 6 kap. 1 § 8 eller 9 (parkeringsplatser utomhus, begravningsplatser), om anläggningen är liten, eller
e) 6 kap. 1 § 10, (transformatorstationer)
5. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,
6. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
 
PBL, övergångsbestämmelser
 
17. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2011:335).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren