mullsjö logotyp

Komplementbostadshus

Från och med den 2 juli 2014 blir det tillåtet att utan att söka bygglov, bygga ett maximalt 25 kvadratmeter stort hus som kan användas som permanentbostad.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det krävs dock att man först gör en anmälan och att huset kommer att bli ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Ett komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder, EKS, ska följas.

Till skillnad från dagens friggebodar ska byggnaden kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan. Du kan bygga flera komplementbostadshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.

Nockhöjdens maxgräns

Högsta nockhöjd är 4 meter för ett komplementbostadshus och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts precis som med friggebodarna grannarnas godkännande. Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Bygglov behövs fortfarande om området är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekat i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering.

Observera att man måste invänta ett startbesked innan man börjar bygga! Gör man inte det kan man drabbas av dryga sanktionsavgifter.

För att läsa om vad lagen säger gällande komplementbostadshus, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Lagtexter:

Pil upp

Till skillnad från dagens friggebodar ska byggnaden kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan. Du kan bygga flera komplementbostadshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
 
Högsta nockhöjd är 4 meter för ett komplementbostadshus och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts precis som med friggebodarna grannarnas godkännande. Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.
 
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
 


Bygglov behövs fortfarande om området är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekat i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering.
 
Observera att man måste invänta ett startbesked innan man börjar bygga! Gör man inte det kan man drabbas av dryga sanktionsavgifter.

 

Plan och bygglagen kap 9
 
4a § Större komplementbyggnader
Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad,
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,
3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
 
Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.
 
En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.
[2014:477]

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren