mullsjö logotyp

Invändiga ändringar

Om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri, eller innebär en väsentligt ändrad användning krävs bygglov.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

En invändig ändring som innebär en avsevärt ändrad planlösning kräver däremot bara en anmälan.

För att läsa om vad lagen säger gällande invändiga ändringar, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 9 kap

2 § Det krävs bygglov för

1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren