mullsjö logotyp

Granneyttrande

Hus som byggs eller tillbyggnader som görs innebär oftast en påverkan på omgivningen, miljön förändras, bebyggelsen blir tätare och så vidare.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall hänsyn tas till båden den enskildes och det allmännas intresse. Därför skall grannarna i vissa fall få ge sina synpunkter på det som skall byggas. Det handlar alltså inte om att grannen ska godkänna åtgärden, en granne har nämligen ingen vetorätt. Att grannarna inte har några invändningar mot en åtgärd räcker inte alltid för att man skall få bygglov. Åtgärden måste exempelvis alltid uppfylla kraven i kapitel 2 § 9 i PBL som innebär att den planerade åtgärden inte får medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Grannarna skall höras i följande fall:

  • Ansökningar som avviker från gällande planbestämmelser eller områdesbestämmelser.
  • Ansökningar utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnation (utom av komplementbyggnader), större tillbyggnader av en befintlig byggnad , samt lovpliktig ändrad användning av mark eller hus.

Normalt är det byggnadsnämnden som kontaktar grannarna som då får några veckor på sig att lämna sina synpunkter. Det är nämndens skyldighet att se till att berörda sakägare får tillfälle att yttra sig. Om grannarna anser att de får någon nackdel av det som skall byggas ska nämnden ta ställning till om åtgärden innebär en betydande olägenhet för dem. Om det är så skall den sökande informeras om grannarnas synpunkter för att få en möjlighet att ändra i ansökan. Om han/hon då inte vill ändra något för att gå grannarna till mötes kan ansökan avslås. Den sökande kan även i andra fall bli informerad om grannarnas synpunkter för att få tillfälle att bemöta dem.

För att läsa om vad lagen säger gällande granneyttrande, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

PBL

 

Pil upp

2 kap. 1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

2 kap. 9 § Planläggning av mark- och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

 

9 kap

25 § Om ansökningen avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1, ska byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2011:335).

 

31 a §

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad,
2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5 c, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. samt 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren